Omgevingsvisie Ommen geeft toekomstperspectief

0
149
Gemeente Ommen

OMMEN – Met de omgevingsvisie wil de gemeente Ommen richting geven aan de toekomst van Ommen. De missie hierbij is dat Ommen zich op basis van haar kernkwaliteiten ontwikkelt tot een groene, gastvrije, geïnspireerde en gezonde gemeente. Gezondheid staat hoog in het vaandel in de omgevingsvisie. Vanuit gezondheid wordt extra ingezet op een gezonde leefomgeving en leefstijl.

Aantrekkelijke woongemeente

Wethouder Ko Scheele: “Ommen wil de komende jaren een aantrekkelijke woon- en verblijfsgemeente zijn. Ommen gaat groeien, maar wel als groene gemeente. We voorzien in het bouwen van maximaal 1250 woningen tot 2040. Dit is nodig om jongeren in Ommen de kans te geven en voorzieningen en het verenigingsleven in tact te houden.”

Nieuwe woningen worden gebouwd op de Vlierlanden, op inbreidingslocaties en in de kernen rondom Ommen. In het buitengebied kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld ‘rood voor rood’, of kunnen leegstaande schuren worden omgebouwd tot appartementen. Daarnaast worden wijken gerevitaliseerd, en woningen levensloopbestendig gemaakt.

De gemeente Ommen pakt regie op het faciliteren van huisvesting voor lokale woningzoekenden en speciale doelgroepen, zoals arbeidsmigranten en asielzoekers. Zo wordt voorgesteld woningen beschikbaar te stellen als wisselwoningen. In deze woningen kunnen doelgroepen tijdelijk worden gehuisvest.

Aantrekkelijke verblijfsgemeente

Om de positie van Ommen als ‘Hart van het Vechtdal’ te versterken wordt ingezet op een krachtige promotie en marketing. Ook wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van het station van Ommen. Zo wordt de bereikbaarheid vergroot, ook via het openbaar vervoer. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een gastvrij en vitaal centrum.

Ommen als agrarische gemeente

Landbouw hoort bij Ommen, er blijft ruimte voor ontwikkeling van grondgebonden agrarische bedrijven. Voedselproducerende landbouwbedrijven krijgen ruimte om zich toekomstbestendig te ontwikkelen. Er wordt geen nieuwe ruimte geboden voor intensieve veehouderij.

Proces omgevingsvisie

De omgevingsvisie is tot stand gekomen door een intensief proces van ruim een jaar met inwoners en partijen. De visie die er nu ligt, wordt op 24 en 25 augustus besproken in een openbare bijeenkomst in de Carrousel en op 9 september in de gemeenteraadscommissie. De aanpassingen die uit deze avonden voortkomen zullen worden verwerkt in de formele ontwerpvisie. Deze wordt eind september ter inzage gelegd. In december zal de omgevingsvisie formeel worden besproken in de gemeenteraad.

Wethouder Ko Scheele: “Inwoners worden ook in het vervolg nauw betrokken om mee te doen, mee te ontwikkelen en mee te denken.”

De bespreekversie van de omgevingsvisie en meer informatie over de openbare bijeenkomst zijn te lezen op www.ommen.nl/jouwtoekomst.