Gemeenteraad verlengt opvang asielzoekers in AZC Hardenberg tot maart 2026

0
152
Gemeenteraad verlengt opvang asielzoekers in AZC Hardenberg tot maart 2026

HARDENBERG – De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC Hardenberg tot maart 2026 in Hardenberg gevestigd blijft. De gemeenteraad wil dat het AZC in Hardenberg bij uitstek geschikt wordt gemaakt voor de opvang van kinderen en gezinnen. Het aantal overlastgevende asielzoekers dat in Hardenberg wordt opgevangen moet zo snel mogelijk terug naar nul.

Het AZC Hardenberg is sinds 2016 in Hardenberg gevestigd, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd deze periode eenmalig te verlengen. Dat kan alleen na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad. De evaluatie is in de eerste helft van 2020 uitgevoerd.

Een lichte meerderheid is positief, terugdringen overlast is aandachtspunt

Uit de evaluatie bleek dat een lichte meerderheid van de betrokkenen positief is over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg voor maximaal vijf jaar. Wel zijn aandachtpunten naar voren gekomen. Deze punten gaan voornamelijk over openbare orde, veiligheid en het terugdringen van overlast. Daarnaast is gekeken naar de maatschappelijke opgave, onderwijs, vrijwilligerswerk, zorg en sociale ondersteuning, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening.

Gemeenteraad: opvang asielzoekers eenmalig verlengen

Met de uitkomst van de evaluatie en een toezegging van het COA om extra maatregelen te nemen om overlast terug te dringen, stelde het college van B&W de gemeenteraad voor de overeenkomst met het COA te verlengen. De raad heeft ingestemd met dit voorstel. Dat betekent dat het opvangen van asielzoekers in het AZC Hardenberg eenmalig verlengd kan worden tot maart 2026.

Aantal overlastgevende asielzoekers terugbrengen naar nul

In een amendement gaf de gemeenteraad het college van B&W de opdracht om met het COA af te spreken dat het aantal overlast gevende asielzoekers dat in Hardenberg wordt opgevangen zo snel mogelijk wordt teruggebracht naar nul.  En dat het COA investeert in voorzieningen om het AZC in Hardenberg bij uitstek geschikt te maken voor het opvangen van kinderen en gezinnen. Deze afspraken krijgen een plek in de nieuwe bestuursovereenkomst.

Daarnaast besloot de raad dat de verbetering van de beveiliging op en rondom het AZC over een jaar geëvalueerd wordt. De resultaten van die evaluatie worden besproken  met de raad. Ook besloot de raad dat vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor asielzoekers die in het AZC Hardenberg wonen hiervoor ook na het verlengen van de opvang  subsidie ontvangen.

Verlengen omgevingsvergunning en aanpassen bestuursovereenkomst

Nu de raad heeft besloten dat het AZC Hardenberg de komende jaren in Hardenberg kan blijven, een verlenging van de huidige omgevingsvergunning tot maart 2026 noodzakelijk. Ook wordt via een addendum de bestuursovereenkomst met het COA aangepast. Hierin worden ook de aanvullende afspraken met het COA vastgelegd.