Gemeente Dalfsen vestigt gemeentelijke voorkeursrechten op gronden in Dalfsen Noord

0
99
Gemeente Dalfsen

DALFSEN – Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen hebben op 30 maart 2021 besloten om 41 percelen, gelegen in Dalfsen Noord, voorlopig aan te wijzen als gronden waarop gemeentelijke voorkeursrechten van toepassing zijn. De vestiging van de zogenaamde WVG op deze gronden, is al enkele malen onderwerp van gesprek geweest in de raad van Dalfsen. Deze percelen zijn gelegen in het buitengebied ten noorden van de kern Dalfsen en zijn ingesloten door de Engellandweg, de Koesteeg, de Vossersteeg en de Leemculeweg. De gemeente wil de aankomende periode gebruiken om te beoordelen of deze gronden een woningbouwbestemming kunnen krijgen, wat afwijkt van het huidige gebruik.

Gevolgen

Het besluit van burgemeester en wethouders is in werking getreden op 2 april 2021. Het besluit van burgemeester en wethouders heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht van toepassing is. Dit betekent dat als grondeigenaren en beperkt gerechtigden hun eigendom willen verkopen, ze dit eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Een aantal rechtshandelingen is uitgezonderd van deze verplichting, zoals verkoop aan bepaalde familieleden of executieverkoop. De inhoud en gevolgen van het besluit zijn per aangetekende brief al bekendgemaakt aan de eigenaren.

Ter inzage legging

Het besluit van burgemeester en wethouders ligt samen met het ontwerpraadsbesluit en -voorstel en bijbehorende stukken vanaf 2 april 2021 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis in Dalfsen. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via de heer D. Roemers via 14 0529.Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.dalfsen.nl, onder Kernpunten, nieuws en publicaties > Projecten/Wvg. In verband met de coronamaatregelen moet u voor een bezoek aan het gemeentehuis een afspraak maken via 14 0529.

Zienswijzen en / of bezwaar

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad een besluit tot aanwijzing te nemen ter bestendiging van het voorkeursrecht. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken en / of zienswijzen indienen tegen het voorgenomen raadsbesluit. Meer informatie hierover leest u in de publicatie via bovenstaande.