Raad Dalfsen wil in gesprek over plattelandsvisie en stikstof

0
0
Raad Dalfsen wil in gesprek over plattelandsvisie en stikstof

DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met (agrarisch) ondernemers, inwoners en belanghebbenden over de maatregelen van het kabinet. Helderheid over de doelstellingen en gevolgen voor Dalfsen is nodig, zodat daarna keuzes gemaakt kunnen worden over de nieuwe plattelandsvisie. In een motie bij de perspectiefnota hebben de partijen daarom gevraagd om samen met het college in gesprek te gaan met agrarisch ondernemers en inwoners.

“De kabinetsplannen over de reductie van stikstof hebben ook in onze gemeente de nodige onrust teweeggebracht”, zo stellen de politieke partijen in de motie. Het is nog onbekend waar en in welke mate een reductie in de uitstoot van stikstof moet worden gerealiseerd, maar duidelijk is wel dat ook het Dalfser platteland door de maatregelen geraakt wordt. Het landelijk beleid moet goed worden uitgewerkt zodat we een leefbaar en gezond platteland houden, en daarbij moeten de agrariërs gesteund worden waar dat mogelijk is.

Bij het vaststellen van de Omgevingsvisie 1.0 besloot de raad unaniem om in de komende periode een plattelandsvisie voor 2040 op te stellen. De samenhang tussen de bestaande functies en nieuwe ontwikkelingen moeten daarin naar voren komen. Relevante thema’s daarin zijn een balans tussen wonen, werken en recreatie, het versterken van de natuur in het algemeen en biodiversiteit in het bijzonder en het ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (waarin de stikstofreductie is opgenomen) zal hier direct op van invloed zijn. De gemeenteraad vindt het belangrijk om (agrarische) ondernemers ruimte en mogelijkheden te bieden om de noodzakelijke transitie te kunnen maken.

Daarom vindt de raad het nodig om ook lokaal de vinger aan de pols te houden bij de uitwerking van de plannen die het kabinet met de provincies gaat opstellen. Een goede plattelandsvisie kan niet zonder de inbreng van bewoners en gebruikers worden opgesteld. In de unaniem aangenomen motie heeft de raad het college gevraagd om gezamenlijk in gesprek te gaan, zodat de input gebruikt kan worden bij het opstellen van de plattelandsvisie. Dit zal waarschijnlijk in september of oktober worden georganiseerd.